Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga av Jenny Sundman Coaching kanaler. 


Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder Jenny Sundman Coaching digitala kanaler, tjänster eller kommunicerar med mig kan jag komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Jenny Sundman Coaching tjänster och produkter och transaktionshistorik. Vidare kan Jenny Sundman Coaching komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Jenny Sundman Coaching digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på mina digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med Jenny Sundman Coaching och andra via Jenny Sundman Coaching plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, anmäler dig till evenemang som Jenny Sundman Coaching anordnar samt i de fall du skickar e-post till Jenny Sundman Coaching. 

Genom att använda tjänster i de digitala kanalerna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter.


Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen - https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Personuppgiftsansvarig

Jenny Sundman Coaching tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Jenny Sundman Coaching används endast för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter inom Jenny Sundman Coaching sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Jenny Sundman Coaching garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.


Hur länge behålles dina personuppgifter?

Jenny Sundman Coaching behåller dina personuppgifter så länge du är kund/ klient hos Jenny Sundman Coaching. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i avtalet med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Jag skriver minnesanteckningar under våra möten. Dessa förvaras upp till 2 år efter vårt sista möte för att kunna tillhanda hålla en bra standard om du önskar att återkomma. Du kan när som helst be om att få dina anteckningar raderade.


Undantag

Självständiga personuppgiftsansvariga som Jenny Sundman Coaching kan dela dina personuppgifter med är, statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om Jenny Sundman Coaching är skyldig att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. Det samma gäller inkassoföretag om det skulle uppstå problem med betalning.

Ändring av denna integritetspolicy

Jenny Sundman Coaching kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Jenny Sundman Coaching webbplats. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2020-10-08.